Arløse Landsbylaug

 

P7113637.JPG

Referat af generalforsamling d. 22/9-2022.

Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6. Behandling af indkomne forslag – justering af vedtægter.
7. Eventuelt.1. Valg af dirigent.
Per blev valgt til dirigent2. Formandens beretning om det forgangne år:

Formanden beklagede, at GF ikke er blevet afholdt tidligere. Formandens beretning vedrørte 2021.
Landsbylaugets aktivitet har været præget corona. Brunch blev afholdt med god deltagelse – tak til alle deltagere.
Landsbylaugets har drøftet hastigheden på trafik igennem byen og har haft henvendt sig til kommunen. Der er pt ikke nogen tilbagemelding herom.
Hjertestarteren er blevet støttet af lokalrådet.

Kommentarer til formandens beretning?

En længere debat om frakørselsforholdene fra Møllegårdsparken udspandt sig.


 

3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer:

Regnskabet blev gennemgået. På indtægtssiden havde der indsneget en tekstfejl. Regnskabet blev godkendt.


 

4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 75 kr. pr. medlem. En debat om simplificering af kontingentopkrævning udspandt sig. Flere gav udtryk for, at det ville være en god idé at sende folk en reminder op til nytåret.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor
Lissi ønskede at udtræde, og vil gerne fortsætte som suppleant. Knud er ligeledes på valg og fortsætter gerne. Per vil gerne stille op og blev valgt.
Steen fortsætter som revisor.


6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.


7. Eventuel

- Status på hjertestarter. Kim orienterede om status, og forskellige løsningsmodeller til finansiering blev drøftet.
- Afslutningsvis takkede formanden Lissi og overrakte en lille present.