Arløse Landsbylaug

 

P5173417.JPG

Vedtægter for Arløse Landsbylaug

 1. Navn
  Foreningens navn er Arløse Landsbylaug
  Dens hjemsted er Næstved Kommune.
  Landsbylaugets aktiviteter og møder har ikke bygningsmæssige faciliteter til rådighed, og må derfor foregå på fællesarealer og i private hjem.
  Foreningen blev stiftet den 8 juni 2004.
 2. Formål
  Foreningens formål er at skabe sammenhold og fællesskab i lokalområdet i og omkring Arløse.
  Gennem forskellige aktiviteter at medvirke til kontakt og samvær mellem beboerne i lokalområdet.
  Vedligeholde Mølleåhaven i overensstemmelse med”Partnerskabsaftale” mellem Næstved Kommune og Arløse Landsbylaug.
  Sikre at området bliver hørt udad til.Foreningen er talerør overfor offentlig myndighed af sager, 
  der vedrører fælles interesse, og samarbejder med Lokalråd 4262. 

 3. Medlem
  Alle der er bosiddende i Arløse området, som er fyldt 18 år, kan blive personligt medlem af foreningen.
  Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte regel, hvis den føler det formålstjenligt at udeboende vil gavne foreningen.
 4. Kontingent
  Kontingent til foreningens drift fastsættes af bestyrelsen og godkendes på ordinær generalforsamling.
  (for tiden 60 kr.år. Fra 2022    75 kr. år som vedtagte 5 september 2021).

 5. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 2 kvartal  indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved omdeling, opslag i byen.
  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 
  Alle, der er medlem, kan stemme på generalforsamlingen, enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
   
 6. Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt.
 7. Beslutninger

  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved 2/3 flertal af afgivne stemmer.
  Hvis dette ikke er tilfældet skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 
  Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog kan, hvis blot et medlem kræver det, begæres skriftlig afstemning.

 8. Ekstraordinær generalforsamling
  kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
  hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav om det, med emner der ønskes behandlet.

  Indkaldelse er på samme måde som ordinær generalforsamling.


 9. Foreningens ledelse 
  Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som selv vælger formand.
  Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, desuden vælges en suppleant og en revisor.
  Alle medlemmer er valgbare.
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen
  Suppleant og revisor vælges for 1 år.Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger bestyrelsesmedlemmer til eventuelle udvalg. Den daglige økonomiske drift af Landsbylauget varetages af formand og kasserer med status som tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.
  Der føres protokol over de på bestyrelsesmødet vedtagne beslutninger.

 10. Regnskab 
  Foreningen regnskab er kalenderåret.

  Regnskabet forelægges til generalforsamlingen med revisors påtegning.
 11. Opløsning af forening 
  Foreningen kan kun opløses ved stemmeflertal af de fremmødte stemmer på en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.

 12. Vedtagelse

  Foreningens vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2021 og træder i kraft samme dato.