Arløse Landsbylaug

 

P7113648.JPG

Referat af generalforsamling d. 24 juni 2021.

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag – justering af vedtægter.
  7. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.
Allan blev valgt.

Formandens beretning om det forgangne år:

Formanden gennemgik kronologisk bestyrelsens koronaramte arbejde:
På første bestyrelsesmøde (1/9) efter GF (23/8) konstituerede den valgte bestyrelse sig som flg.
Formand – Kim
Næstformand – Allan
Kasserer – Lissi
Webmaster – Georg
Menige – Knud og Trille
Brunch (5/9) med mere end 30 deltagere – viste et opsparet behov for at mødes i landsbyfællesskabet. Hygge og god snak.
Ekstraordinær generalforsamling (5/9) hvor forslaget, om at vedtægtsændringer fremover kunne besluttes med 2/3 af stemmerne af de fremmødte ved ordinære generalforsamlinger, blev besluttet.
November SMS-høring i bestyrelsen om julefesten i december, hvor det blev besluttet at aflyse denne. Dog blev træet tændt og lyste op hele december og januar.
Februar – Skema fra Sparekassen Kronjylland om oplysninger om vores forening blev sendt til bestyrelsen. Formanden tog telefonisk kontakt til sparekassens hovedafdeling om den vedlagte vejledning, hvor det viste sig, at de fleste informationer var lige til at oversende. Dog voldte det en del problemer at få efterlevet informationer om, hvem der i bestyrelsen er ”Tegningsberettigede”, hele bestyrelsen ifølge de oprindelige vedtægter var tegningsberettigede – altså hver især berettigede til at påføre bestyrelsen store økonomiske udgifter. Derfor skulle der ny indsamles underskrifter, kopier af billedlegitimation og sundhedskort, mens vi hver især levede i hver vores coronabobler. Vi fik det dog løst trods nogle knaster undervejs. Så nu kan vi konstatere, at foreningen efter gældende lovgivning indtil videre er lovlig og redelig.
På bestyrelsesmødet d. 1/6 besluttede bestyrelsen derfor i forlængelse af denne legaliseringsproces, at der det kommende år skulle udarbejdes et protokollat til vedtægterne, hvor det fremgår hvilke arbejdsopgaver, der knytter sig til hvervet som formand, kasserer osv. Desuden besluttede bestyrelsen at genfremsætte et revideret og forsimplet forslag til ændring/tilføjelse til vedtægterne ved generalforsamlingen i år.
Dette var formandens beretning.

Kommentarer til formandens beretning?

Formandens beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.

 

Regnskabsaflæggelse v. kasserer:

Kassereren redegjorde for regnskabet og pegede afslutningsvist på det økonomiske problem, som lå lige om hjørnet, idet vores sparekasse fra i år var begyndt at pålægge os et gebyr på 250,- kr. pr kvartal for at have konto hos dem. En praksis som stort set alle landets pengeinstitutter var begyndt på. Dette afstedkom en debat om truslen om udhulingen af foreningens økonomi.

 

Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 60 kr. pr. medlem.
I forlængelse af debatten under regnskabsaflæggelsen udspandt der sig en længere drøftelse om for og imod at hæve kontingentet. Et flertal af de fremmødte bakkede op om, at bestyrelsen drøfter størrelsen og formen på en kontingentforhøjelse, som den fremlægger ved en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter brunch d. 5/9, så en forhøjelse af kontingent kan have virkning pr. 1. januar 2022.

Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor
Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller og blev valgt.

 

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har et forslag til ændring af vedtægter:
(Nuværende ordlyd):
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger bestyrelsesmedlemmer til eventuelle udvalg.

(Foreslået tilføjelse): Den daglige økonomiske drift af Landsbylauget varetages af formand og kasserer med status som tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.
Motivering: Begrundelsen for dette forslag er affødt af de nye bankregler om at undgå hvidvask, hvilket indebærer at den nuværende kollektive ansvarsfordeling i bestyrelsen medfører, at samtlige bestyrelsesmedlemmer personligt skal møde op i pengeinstituttet og aflevere underskrift, hvis bestyrelsens sammensætning ændres. Ved en vedtagelse vil det fremover kun være formand og kasserer, der skal aflevere underskrift.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Eventuel
Daniel fortalte, at han havde meldt sig ind i Hjerteforeningen, og at der derved er mulighed for Landsbylauget at søge om en hjertestarter i Trygfonden. Det blev aftalt, at bestyrelsen ville følge op herpå med en ansøgning.

Max tog emnet/problemet med parkerede biler på Møllegårdsvej op, da der dels opstod farlige trafikale situationer, og det dels ifølge den kommunale lokalplan var forbudt at have parkeret biler uden nummerplade.

Formanden meddelte afslutningsvis, at han på sidste bestyrelsesmøde havde meddelt, at han gerne fortsatte i bestyrelsen, men at han ikke længere ønskede at varetage formandsjobbet.