Arløse Landsbylaug

 

P8313904.JPG

Referat af generalforsamling d. 23/8 2020.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om det forløbne år.
 3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
 6. Behandling af indkomne forslag – justering af vedtægter.
 7. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

 • Svend Erik Lidsmose blev valgt og startede med at konstatere, at mødeindkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning om det forgangne år:

a. Sammenhold og fællesskab.

 • Brunch d. 8/9 – ca. 30 deltagere – og julearrangement d. 1/12 – knapt 20 deltagere.
 • Bestyrelsen havde i foråret planlagt at fejre, at vi havde fået hurtigt bredbånd. Dette skulle ske ved en lille reception og efterfølgende workshops om de nye muligheder for streaming o. lign., som bredbåndet åbnede for. Desværre måtte vi droppe dette på grund af udbruddet af Corona virus.
 • I år vil der blive afholdt brunch lørdag d. 5/9 under hensyntagen til smittefaren. Vi håber, at situationen med Corona virus ikke forværres.

b. Lokalområdet

 • Næppe var arbejdet med at udbrede bredbånd i byen afsluttet, førend FIBIA gik i gang med at lægge deres bredbåndskabler ud! Dette medførte endnu en gang overgravede kabler og som noget nyt – gennemskudte vandrør. Men intet er så slemt, at det ikke er godt for noget: I kølvandet på dette gravearbejde gik Kommunen så i gang med at opstille nye lygtepæle. Det gode ligger her i, at vi derved opnåede at få etableret ekstra lygtepæle i den sydlige ende af Hindholmvej. Et ønske, som bestyrelsen over en periode på mindst 12 år flere gange havde haft fremsendt til Kommunen
 •  Igen i år blev vores ansøgning til TRYGFONDEN om en hjertestarter desværre ikke imødekommet. Bestyrelsen arbejder videre med planerne om at få placeret en hjertestarter i byen og derved øge følelsen af tryghed for beboerne.
 • I det lys vil bestyrelsen desuden opfordre medlemmer og andre lokale beboere til at tilmelde sig NABOHJÆLP. Medlemskab af dette har mange steder reduceret tyveri og dermed øget følelsen af tryghed hos beboerne.

 c. Kommentarer til formandens beretning?

 • Der var blandt de fremmødte stor tilslutning til ideen om at tilmelde sig NABOHJÆLP, og det blev foreslået, at bestyrelsen inviterede en oplægsholder ud herom i tilknytning til enten brunch eller juleafslutning.

3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer:

 • Regnskabet blev godkendt. Eneste kommentar var, at der for en gangs skyld var underskud på driften. Dette underskud var opstået som følge af ekstraordinære udgifter til renovering af bord- og bænksættene i Mølleåhaven.

4. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 60 kr. pr. medlem.

 • Dette blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor

Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

 • Ingen nye ønskede at stille op til valg, hvorfor bestyrelsen fortsætter.

6. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har to forslag til ændring af vedtægter:

Forslag 1

(Nuværende ordlyd): Ændring af vedtægter kan ske ved 2/3 flertal af afgivne stemmer, hvis 2/3 af medlemmerne er repræsenteret.
Hvis dette ikke er tilfældet skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
(Foreslået ny ordlyd): Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordenen for generalforsamlingen.

Motivering: Dette forslag er en gammel beslutning, som ikke tidligere er blevet skrevet ind i vedtægterne. Begrundelsen for beslutningen i sin tid lå i to forhold: For det første havde det vist sig, at fremmøderne ved generalforsamlinger lå lavt, så det automatisk resulterede i ekstraordinære generalforsamlinger. For det andet var erfaringen, at der blot havde været behov for mindre justeringer vedr. bestyrelsens størrelse og tidspunktet for afholdelse af generalforsamling. Derfor oplevede bestyrelsen, at de gamle restriktive bestemmelser ikke var hensigtsmæssige.

 • Forslaget blev ikke vedtaget, da de fremmødte på generalforsamlingen ikke kunne mønstre 2/3 af medlemmerne. Det blev derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 5/9 efter brunch kl. 14.00 med dette forslag som eneste punkt. Her vil beslutningen alene være baseret på, om der er almindeligt flertal for bestyrelsens forslag.

Forslag 2

(Nuværende ordlyd):
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger bestyrelsesmedlemmer til eventuelle udvalg.

(Foreslået ny tilføjelse):Desuden udpeges et forretningsudvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer, som er bemyndiget til at forestå den daglige økonomiske drift af Landsbylauget – herunder underskrift af årsregnskab.
Forretningsudvalget består af Formand, Næstformand og Kasserer, som udpeges af den valgte bestyrelse efter ordinære valg ved generalforsamlinger.

Motivering: Begrundelsen for dette forslag er affødt af de nye bankregler om at undgå hvidvask, hvilket indebærer at den nuværende kollektive ansvarsfordeling i bestyrelsen medfører, at samtlige bestyrelsesmedlemmer personligt skal møde op i pengeinstituttet og aflevere underskrift, hvis der konstitueres en ny kasserer.

 • Forslaget blev udskudt til næste ordinære generalforsamling i 2021. Debatten om dette forslag viste, at der ikke var entydig opbakning til formuleringen i forslaget, og bestyrelsen vil derfor til næste ordinære generalforsamling revurdere dette forslag.

7. Eventuelt

Formanden vil gerne høre, hvordan de fremmødte stiller sig til et forslag om at lave en lokalindsamling til en hjertestarter, som koster ca. 18.500,00. En sådan indsamling kunne suppleres med bidrag fra Landsbylauget og evt. eksterne samarbejdsparter.

 • De forsamlede syntes, at Landsbylauget skulle fortsætte anstrengelserne for at skaffe en hjertestarter ud fra sådanne initiativer.

Formanden vil gerne høre om deltagernes oplevelser af tung traktortrafik igennem byen her i høstperioden.

 • De forsamlede støttede op om formandens idé om at skrive til de involverede landmænd herom. Ligeledes at Landsbylauget kontaktede Kommunen om etablering af en mere permanent chikane eller hastighedsbegrænsning.