Arløse Landsbylaug

 

P5173395.JPG

Dagsorden ifølge vedtægter.
Valg af dirigent.
Formandens beretning om det forløbne år.
Regnskab fremlægges til godkendelse.
Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
Behandling af indkomne forslag – justering af vedtægter.
Eventuelt.
1. Valg af dirigent.
Max blev valgt og konstaterede at indkaldelsen var varslet lovligt.

Formandens beretning om det forgangne år:
Sammenhold og fællesskab.

Brunch d. 26/8 – ca. 25 deltagere – og julearrangement d. 2/12 –ca. 20 deltagere.
I år vil der blive afholdt brunch søndag d. 8/9 fra kl. 11.00 til ca. 13.00 og julearrangement søndag d. 1/12 fra kl. 14.30.

Lokalområdet

Det forløbne år var året, hvor der kom gang i etableringen af bredbåndsforbindelsen med nedgravning af tomrør. P.t. arbejdes der med at føre de sidste rør ind til de tilmeldte ejendomme. Hvis nogen oplever, at arbejdsfolkene ikke har ordnet grunden efter nedgravningen, bør vedkommende kontakte Comflex herom! Det samlede projekt forventes afsluttet tidligst omkring nytår 2019 ifølge Finn Lindau. I Landsbylauget har vi drøftet, hvordan vi til den tid kan fejre det, og vi efterlyser ideer hertil.

Det var ligeledes året, hvor kommunen lagde ny asfalt på Hindholmvej og Arløse Torpvej. Her har Landsbylauget efterlyst genetablering af ’røde felter’, ’advarselsstænger’ og vejafstribning, hvilket kommunen vil sørge for effektuering af.

 

Vores ansøgning til TRYGFONDEN om en hjertestarter blev desværre ikke imødekommet. Landsbylauget har derfor besluttet at ansøge herom hurtigst muligt.

Vanen tro, vil bestyrelsen opfordre medlemmer og andre lokale beboere til at tilmelde sig NABOHJÆLP. Dette initiativ har især vist at have en gavnlig effekt, når tyve tydeligt oplever/fornemmer, at der er mange, der observerer, om der foregår unormale aktiviteter i området.

 

Kommentarer til formandens beretning
Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse v. kasserer:
Regnskabet blev godkendt med en kommentar om, at der måtte forudses nogle vedligeholdelsesudgifter i Mølleåhaven i det kommende år.
Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 60 kr. pr. medlem.
Dette blev vedtaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor
Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstiller, og Trille Pedersen fr opholdsstedet Mosen blev valgt ind, så bestyrelsen nu består af 6 medlemmer.
Behandling af indkomne forslag
Der var ikke fremkommet forslag.

Eventuelt

Det er muligt at søge om tilskud til afholdelse af arrangementer i Lokalrådet. Dette er oplagt at gøre i forbindelse med bredbåndsfest/Lan-party.