Arløse Landsbylaug

 

P6253569.JPG

Referat af generalforsamling d. 3/7 2016.
Dagsorden ifølge vedtægter.
• Valg af dirigent.
• Formandens beretning om det forløbne år.
• Regnskab fremlægges til godkendelse.
• Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
• Behandling af indkomne forslag – justering af vedtægter.
• Eventuelt.

1. Valg af dirigent.
Steen blev valgt.
2. Formandens beretning:
a. Sammenhold og fællesskab
a. Der er afholdt to fællesarrangementer, nemlig brunch d. 9/8 og juletræsfest d. 13/12 med pæn deltagelse

b. Mølleåhaven – forslag fra sidste års generalforsamling
a. Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen undersøgte, om der kan etableres en slags brandforsikring – her viser undersøgelsen, at udgifter hertil ikke kan rummes inden for de økonomiske muligheder, som fastlægges af medlemskontingentets størrelse.
b. Ligeledes at bestyrelsen undersøger udgifter og muligheder for toilet – her har bestyrelsen ikke brugt tid på at lave en undersøgelse.

c. Lokalområdet
a. Møder i det forgangne år, som bestyrelsen har deltaget i.
i. Georg orienterede om møde i Lokalrådet 4262, hvor deltagerne skulle godkende et udkast til ”Godt liv på landet”, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen i efteråret. Politikeren Linda Frederiksen meddelte, at kommunen havde en lille pulje, som man kan søge.
Jacob/bestyrelsen tager initiativ til videre undersøgelse og mulig ansøgning om etablering af muldtoilet i Mølleåhaven.
ii. Georg orienterede ligeledes om en ny kommunal hjemmeside med oversigt og relevante oplysninger om lokalområderne, som er under udvikling.

d. Kommentarer til formandens beretning
a. Ingen havde spørgsmål til beretningen.

3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer:
Regnskabet blev efter en drøftelse om det lave medlemstal godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog, og der blev ikke gjort indsigelse om, at vi fremover vil udsende en reminder til opkrævning af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 60 kr. pr. medlem (= pr. voksen pr. husstand). Det blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor
a. Bestyrelsen med Georg Andersen, Jakob Harkamp og Kim Larsen blev genvalgt
b. Allan Schultz blev valgt ind som 4. medlem af bestyrelsen
c. Steen blev genvalgt som revisor

6. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag: Bestyrelsen foreslår, at den arbejder for at afklare interessen for at ansøge bredbåndspuljen om tilskud til højhastighedsforbindelse i byen med henblik på en ansøgning i puljen i 2016. Ingen af de fremmødte gjorde indsigelse herom.
b. Orientering om mulighed for ansøgning i bredbåndspuljen v. Georg.
Efter en orientering om indholdet af orienteringsmødet d. 20/6 var der mange spørgsmål og forslag til den videre proces frem mod en ansøgning, som resulterede i nedenstående 4 trin:
Trin 1: Afklaring om hvor mange, der er interesseret i at indgå i en ansøgning med min. 2000 kr. egenbetaling v. medio august.
Trin 2: Afklaring om kortet med tilskudsberettigede husstande er korrekt samt hastigheden på disse husstande => bestyrelsen udarbejder et kort og præcis husstandsomdelt orienteringsbrev med relevante links. Brevet udstyres med en feed-back til bestyrelsen om fremmøde, som kan suppleres med personlig kontakt inden et orienteringsmøde
Trin 3: Fælles orienteringsmøde
Trin 4: Afklaring om hvem i byen, der er interesserede i at ansøge, samt egenbetalingens størrelse. En særlig undersøgelse skal laves ved de 8 udlejede ejendomme i Møllegårdsparken.

7. Eventuelt
• Forslag om at lave et velkomstbrev til nytilflyttere.