Arløse Landsbylaug

 

P5173370.JPG

Referat af generalforsamling d. 30/7 2017.

Dagsorden ifølge vedtægter.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Punkt 1. Ole blev valgt til dirigent.

Punkt 2. Formandens beretning
a) Konstituering efter sidste generalforsamling, hvor Allan indtrådte:
a. Georg - Information m.m.
b. Allan - Mølleåhaven m.m.
c. Jakob - Kasserer m.m.
d. Kim - Formand m.m.
b) Arrangementer gennem året – fælles hygge og afslappet sammenkomst
• Brunch (7/8). Pænt deltagerantal og god stemning. Kommende brunch lørdag d. 12/8 kl. 11.
• Julefesten medio af december (11/12). Fald i antal deltagende børn. Vi drøftede, dels om vi skulle lave en rundspørge (primo november) til børnefamilier om der er interesse herfor, eller dels om rammerne for julefesten bør ændres ud fra økonomiske overvejelser (se nærmere herom under pkt. 3). Der var enighed om, at vi lavede en rundspørge!

c) Ansøgning om tilskud fra Energistyrelsens Bredbåndspulje.
a. Møder (2) og forarbejde med indsamling af tilsagn (2 gange)
b. Samarbejde med Finn Lindau og Hyllinge Antenneforening i fællesskab med Sneslev.
c. Vores ansøgning fik som den sidste tilskud medio december, nemlig knap 1 mio – men ansøgningen var på ca. 6 mio. Altså ikke tilstrækkelig.
d. Status: Vi ansøger på ny, men
i. Usikkerhed om, hvorvidt vi overhovedet kan ansøge, da vi nu figurerer på Energistyrelsens hjemmeside, som nogle der har modtaget tilskud og derfor ikke er tilskudsberettigede! Se udsendelsen på hjemmesiden om det åbne samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer, hvor vores lokale ansøgningsproblem bliver drøftet. Måske kan vi søge som tillægsbevilling.
ii. Usikkerhed om, hvorvidt vi overhovedet vil kunne komme i betragtning ved ansøgning i 2017, da ansøgningspuljen er halveret siden sidste år.
iii. Finn Lindau har nogle ideer til alternative muligheder (evt. problemer med projekterne på Møn, kommunalt garanteret realkreditlån) – men det ser ikke lyst ud for vores muligheder for bredbånd! Derfor bør vi overveje, hvilke andre muligheder der er, hvis ansøgningen i år ikke hjælper.

d) Landsbylauget opfordrer byens beboere om at tilmelde sig forebyggelse af tyverier i form af ”Nabohjælp” fra Det Kriminalpræventive Råd:
1. Forebyggelse af tyverier:
a. Opmærksomhed og venlig nysgerrighed over for fremmede
b. Personlig profil m. klistermærker og netværk
c. Boligtekniske forhold
2. Georg fortalte om sine erfaringer m. ”ydre - og indre skal”.

3. Hvordan kommer vi videre herfra? Vi informerer og anbefaler via maillisten inden brunch-arrangementet.
Punkt 3. Regnskabet blev godkendt. Det gav anledning til følgende kommentarer.
1. Kassereren pegede på det betænkelige i, at kontingentbetalingen ikke længere dækkede udgifterne til de sociale arrangementer.
2. Kontingentbetalingen er for nedadgående, derfor indgår der en opfordring om tilmelding med kontonr. via mailen om ”Nabohjælp” og invitation til brunch.
3. Ved invitationer til de forskellige arrangementer tilføjes afslutningsvist vilkår (herunder periode/kalenderårsfastlagt) og muligheder for arrangementsbetaling eller kontingent.
a. Herunder drøftedes det, om medlemmernes ’gæster’ stadig skulle kunne deltage uden betaling. Det blev enstemmigt vedtaget, at dette ikke længere skulle gælde. Beløbsfastsættelse for gæster fastsættes fra gang til gang.

Punkt 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 60 kr. pr. medlem (= pr. voksen pr. husstand).

Punkt 5. Interesserede i valg til bestyrelsen?
Bestyrelsen genopstiller og blev genvalgt. De aktuelle bestyrelsesmedlemmer i år, der var på genvalg, var Georg og Kim.

Punkt 6. Ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

Punkt 7. Eventuelt.
• Der blev spurgt til indholdet af partnerskabsaftalen mellem Landsbylauget og Næstved Kommune om Mølleåhaven.
• Domænerne ”arløse.dk” og ”mølleåhaven.dk” opsiges med virkning fra august.
Fremover har vi så alene ”arloese.dk” tilbage.