Arløse Landsbylaug

 

P8313899.JPG

Generalforsamling i Arløse Landsbylaug 2014

1.   Valg af dirigent (husk seddel til email-adresser!)

Jakob påtog sig hvervet og sendte sedlen med email-adresser rundt.

2.   Formandens beretning

a.   Velkommen og præsentation af disposition

b.   Bestyrelsens mødeaktivitet – ad hoc dvs. 5 – 10 møder! Altså når der har været behov for planlægning af fællesaktiviteter og opfølgning på haveprojekt.

c.    Kontakt og samvær mellem beboerne

                          i.      Dokumentation på Landsbylaugets hjemmeside

                         ii.      Indvielse af Mølleåhaven 15/6

                         iii.     Jævndøgnsfest - brunch 22/9

                         iv.     Julefest 16/12

                         v.      Kommende arrangementer – jubilæumsbrunch (søndag           10/8) og jævndøgnsfest (Det blev besluttet at holde festen lørdag d. 20/9)

d.   Mølleåhaven

                           i.      Have og bygningsaktiviteter efter indvielsen – redskabsskur, læ-gardiner, hæk og ekstra bord/bænk

                           ii.      Færdiggørelse af projektet m. regnskabsafslutning – vurdering af anvendelsen

                          iii.      Kommende haveaktiviteter – trappe til og bænk ved åen (1 -2 arbejdsdage besluttes, ligesom plæneklipning i uge 27 og 28). Af arbejdsdage i september blev weekenden d. 23 og 24 vurderet som bedst, men i flg. Georg behøvede det ikke at foregå en weekend.

          Vedr. græsslåning i ugerne 27 og 28. Ole påtog sig hvervet.

e.   Aktiviteter i forhold til eksterne interessenter, herunder lokalråd 4262

                            i.      Borgermøde 4/2 m. “Udkantssangen”. Intentionen og forløbet af mødet blev refereret og vi afspillede sangen. Hvorefter der blev åbnet for spørgsmål, og da der ikke var noget, som ikke var blevet drøftet undervejs, kunne formanden konkludere, at beretningen var godkendt.

3.   Fremlæggelse af regnskab m.h.p på godkendelse

Jakob uddelte regnskabet i papirkopi og redegjorde for de

forskellige poster. Han kunne konkludere, at det kommunale tilskud kunne dække det driftsunderskud, som normalt opstår i forhold til  fællesarrangementer og medlemsindtægterne.

4.   Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent

Bestyrelsens forslag var, at kontingentet på 60 kr. blev fortsat i det kommende år. Dette blev modtaget af de fremmødte med lettelse, hvorefter bestyrelsens forslag blev vedtaget.

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

Den gamle bestyrelse genopstillede og blev valgt. Ingen af de fremmødte

ønskede at supplere bestyrelsen.

 

6.   Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag, hvorefter vi overgik til næste punkt.

7.   Evt.

- Georg forklarede om det kloakudløb, som løber ud i åen og tydeligvis bar spor af toiletafløb. Kommunen ville komme ud og kontrollere, om de kunne få identificeret, hvem der ikke er tilsluttet rensningsanlægget.