Arløse Landsbylaug

 

P7113636.JPG

Generalforsamling 2013

 

Fremmødte

Kim, Georg, Jakob, Anna, Inger, Erik, Svend Erik og Jette

Gæst: Find Hansen, Lokalråd 4262

 

Pkt 1 Dirigent Georg, Referent Jakob

 

Pkt 2 Formands beretning

 

Formandsberetningen koncentrerede sig om 2 emner – sociale aktiviteter og arbejdet med etablering af Mølleåhaven:

Af sociale aktiviteter havde der kun været afholdt et julearrangement siden sidste generalforsamling (10/6-12). Bestyrelsen havde i løbet af sommeren ikke kunnet finde tid til at arrangere den sædvanlige sommerfest. Julearrangementet (16/12-12), hvor der deltog mere end 20, var som sædvanlig en hyggelig begivenhed, hvor vi med børnene hyggede med gløgg og kager, sang julesange og sluttede af med at danse om juletræet.

Etableringen af Mølleåhaven kan karakteriseres ved sætningen om, at for de, der har god tålmodighed, skal alt nok flaske sig. Ved sidste generalforsamling havde vores ansøgning om landzone- og byggetilladelse været et halvt år undervejs gennem Kommunens relevante afdelinger – hvor vi havde aftalt opførelse af bålhus om sommeren med henblik på indvielse i oktober. Midt i august er man så klar til handling og sender brev ud om nabohøring, som bliver afsluttet i begyndelsen af september. Herefter modtager Landsbylauget landzonetilladelsen d. 10/9. Herefter venter vi på byggetilladelsen, som vi modtager d. 11/10 med den bemærkning, at der i forhold til tegningerne af bålhuset skulle etableres et særligt gnistfang. Det fik vores tømrer fundet en ordning på, og i slutningen af november går Søren og Rune i gang med opførelsen, og det lykkes dem trods sne og kulde i december at få færdiggjort bålhuset inden jul. Herefter måtte vi vente på, at frosten gik af jorden, så først i slutningen af april begynder, der at ske noget igen, hvor beboere begyndte at oprense grunden, lægge stabil ud, plante træer og meget mere. Så i dag mangler vi stort set blot at opsætte skilte, holde indvielse d. 15/6 og plante hæk til efteråret.

Afslutningsvis vil jeg takke de beboere, der har givet en hånd med undervejs, og så vil jeg opfordre til, at nogen under pkt. 5 vil melde sig til at supplere bestyrelsen, så vi ikke igen løber ind i, at vi ikke får holdt sommerfest.

 

Der blev spurgt ind til proces og bygning af Bålhytte m.m.

 

Pkt 3 Regnskab 2012

Der var i 2012 et overskud på kr. 404.92, dette skyldtes et fornuftigt medlemstal og et lavt aktivitetsniveau udgifterne begrænsede sig til Borgermøde, der ikke krævede det store økonomisk og en julefest, der ikke var så dyr. Det reviderede regnskab kan ses på hjemmesiden.

Regnskab godkendt.

 

Pkt 4

Kontingent: for 2013 er kontingentet 60 kr pr voksen i husstanden.  Kontingentforhøjelsen godkendtes på generalforsamlingen.

 

Pkt 5

Valg til bestyrelsen

Kim, Georg og Jakob genopstiller

 

Der blev spurgt til nye bestyrelsesmedlemmer ingen nye opstillere.

Alle 3 genvalgt.

Jakob påpegede at bestyrelsesmøder er åbne og foreslog at bestyrelsen slår møderne op på hjemmesiden.Pkt 6 Information fra Lokalråd4262

Her er man igang med at se på trafik: bus på landet man mener i lokalrådet at der ikke kører busser på landet om 10 år. Man er gået ind i at arbejde med Intelligent samkørsel, der også fås som app til smartphone.

Lokalrådet satser på et projekt om Intelligent samkørsel, hvor man får svar senere på året.

Lokalrådet støtter op om lokale arrangementer ved at reklamere for dem - de skal bare have besked - så sætter de det på hjemmesiden. Der er også 2 infoskærme i Sandved hallen og købmanden, hvor oplysninger fra lokalområdets hjemesider kører.  

Man arbejder på at etablere Bypedel-stillinger, hvor man har kommunen som samarbejdspartner i forhold til at få folk til at gå i stillingerne - nyttejob ældrejob el lign.

Lokalrådet etablere en kalender for lokale aktiviteter fester m.m. så vi bedre undgår at arrangementerne kommer i vejen for hinanden.

 

Næste møde i lokalrådet er 11. juni kl 19; den første time er åbent møde. Derefter er det kun bestyrelsen, der har beslutningskompetence, men interesserede kan lytte med.

 

12. juni kl. 18.30 holder Møller og Devicon møde for microvirksomheder i Næstved, dette her er for dem i Fuglebjergområdet.

 

Pkt 7

Ift til arbejdsopgaver af anden art, foreslog bestyrelsen at vi laver mailing- og sms-lister for optimering af arbejdsindsats. Bestyrelsen arbejder videre med det.

 

Sommerfest 2013 Anna foreslog at vi holder årets sommerfest i Mølleåhaven. August-sept vil være oplagt, konkret så vi på muligheden for at afholde den første fredag i september.