Arløse Landsbylaug

 

P7173732.JPG
Der blev afholdt generalforsamling den søndag den 10 juni 2012 i "det gamle forsamlingshus" Hindholmvej 10.
Her et lidt forsinket kort referat.
Dagsordenen var som i følge lovene:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag – Justering af vedtægter.
  7. Eventuelt. 

Jakob fik hvervet som dirigent. 

 

Formandens beretning tog Kim sig af.

Arrangementer gennem året – fælles hygge og afslappet sammenkomst.

Sommerfesten 20/8 2011.

Vejret var heldigvis så godt, at vi kunne feste i teltet.Der var mødt ca. 20 deltagere frem, og vi havde en hyggelig aften.

Julefesten 11/12 blev fejret i forsamlingshuset, og det var dejligt, at så mange børn og voksne var mødt frem.

Der blev hygget med kager og gløgg, og træet på pladsen udenfor blev tændt og der blev danset.

Orienteringsmøde om Mølleådalen 15/4. Her blev forløbet frem til godkendelsen af Mølleådalen,

det økonomiske tilskud, samt de bestyrelsens forslag til konkret etablering drøftet.

Mange mødte frem og bidrog med yderligere forslag til, hvordan Mølleådalen kunne blive en rekreativ perle for Arløse.

 

Jakob fremlagde et revideret regnskab.

Regnskabet blev godkendt af generalforssamlingen.

 

Det blev besluttet at kontingentet vil stige lidt med virkning fra næste år.

 

Valg: Bestyrelsen fortsætter uændret.

 

Punkt 6. Landsbylaugets forslag til vedtægtsændringer.

Konsekvensjustering p.g.a. Partnerskabsaftale med Næstved Kommune lægges ind som et formål for Landsbylauget.

Forslaget blev vedtaget og vedtægterne er hermed ændret. 

 

Der blev givet en orientering om Mølleåhaven

.skitse

Det var muligt at se omridset af bålhuset efterfølgende på stedet, da Jakob havde markeret det i terrænet.

Ligeledes blev der givet tilsagn om praktisk hjælp når projektet går i gang. 

 

 

Igen i år blev der spurgt om hvor stelerne til trafikdæmpningen er blevet af.

Vi har den 25 juni henvendt os til kommunen, der lovede at undersøge det uden at der er sket noget.