Arløse Landsbylaug

 

P5173422.JPG

Referat af generalforsamling d. 8/5 2011.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om det forløbne år.
  1. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  2. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  4. Behandling af indkomne forslag – Justering af vedtægter.
  5. Eventuelt.

Punkt 1. Inger blev valgt til dirigent.

Punkt 2. Formandens beretning

 1. a)    Arrangementer gennem året – fælles hygge og afslappet sammenkomst
 • Sommerfesten 11/9. Vådt vejr og få deltagere.
 • Julefesten i begyndelsen af december. Forsamlingshuset og mange deltagere.

 

 1. b)   Høringssvar til Næstved Kommune vedr. ny buskøreplan. Ønske om senere afgang af rute 894 om eftermiddagen – fra 14.40 til 15.05 som førhen - så folk og skoleelever fra Slagelse kunne benytte denne til at komme hjem.

 

 1. c)    Ansøgning om tilskud til rekreativ udnyttelse af matrikel nr. 38
  1. Bekræftet modtagelse 13/4
  2. Kontakt ved brev 29/4
  3. Mail 7/5 med tlf.nr. og email-adresse

 

 1. d)   Invitation fra Lokalråd4262 til planlægningsmøde d. 19/5 på Grønbro Skole. Lokalråd 4262 holder sommerfest d. 10/9.

Ingen af de tilstedeværende ved generalforsamlingen kunne deltage ved planlægningsmødet d. 19/5.

 1. e)    Formandens beretning blev taget til efterretning.

Punkt 3. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Punkt 4. Kontingent blev fastsat til 50 kr. pr. medlem. Kontingentperioden vil blive justeret i forhold til en ændring af vedtægter på ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 5. Jakob var på valg. Han genopstillede og blev enstemmigt valgt til en ny periode i bestyrelsen.

Punkt 6. Ingen forslag ud over bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. Dette forslag kunne kort sammenfattes til 3 punkter:

 1. a)    Konsekvensjusteringer p.g.a. kommunalreformen, da Fuglebjerg Kommune indgik i Næstved Kommune.
 2. b)   Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres i lyset af de seneste års situation, hvor det har været svært at involvere nye i bestyrelsen.
 3. c)    Tidspunktet for afholdelse af generalforsamling for at give bestyrelsen mere frie rammer til valg af dato.

Forslaget blev drøftet og suppleret med mulighed for ekstra finansiering ved enkeltstående særlige aktiviteter. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig på grund af for lille fremmøde, besluttedes det at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved sommerfesten d. 20/8, hvor det skulle være muligt at blive beslutningsdygtig, ved at medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt, hvis de er forhindret i at deltage.

Punkt 7. Eventuelt.

 • Georg vil kontakte teknisk afdeling med henblik på at få sat pæle op igen ved chikanerne – især i lyset af trafikomlægningen i Sandved.
 • Bestyrelsen inviterer stadsgartneren til et møde vedr. matrikel nr. 38.
 • Sommerfesten blev fastlagt til den 20. august.