Arløse Landsbylaug

 

P3050555.JPG

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 23 august kl.: 15:00
Hindholmvej 10, 4262 Sandved. 

Coronasituationen har gjort, at det er blevet lidt senere end ønsket.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bemærk: Bestyrelsen har to forslag til ændringer af vedtægterne.

Forslag 1 

(Nuværende ordlyd):  Ændring af vedtægter kan ske ved 2/3 flertal af afgivne stemmer, hvis 2/3 af medlemmerne er repræsenteret.
Hvis dette ikke er tilfældet skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

(Foreslået ny ordlyd): Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordnen for generalforsamlingen.

(Dette forslag er en gammel beslutning, som ikke tidligere er blevet skrevet ind i vedtægterne).

Forslag 2

(Nuværende ordlyd)
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger bestyrelsesmedlemmer til eventuelle udvalg.


(Foreslået ny tilføjelse):Desuden udpeges et forretningsudvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer,
som er bemyndiget til at forestå den daglige økonomiske drift af Landsbylauget – herunder underskrift af årsregnskab.
Forretningsudvalget består af Formand, Næstformand og Kasserer, som udpeges af den valgte bestyrelse efter ordinære valg til generalforsamlinger.

(Ovenstående tilføjelse er affødt af de nye bankregler for at undgå hvidvask).

Kom og deltag.
Giv dit besyv med, om hvad der er godt ved vores landsby,
og ikke mindst hvad der kunne forbedre vores miljø.
Der sker kun noget hvis vi selv tager initiativ til det.
Om ikke andet så mød op og hils på de andre beboere.

Vær opmærksom på at få betalt dit kontingent, hvis du vil deltage i afstemningerne.

P5144588