Arløse Landsbylaug

 

P3083291.JPG

Lokalplanområdets beliggenhed og omgivelser

Arløse by hører til Førslev sogn og er beliggende i den sydlige del af Fuglebjerg Kommune. 

Landskabet omkring Arløse er præget af forholdsvis fladt markterræn. 

Øst for Arløse by ligger en økologisk forbindelseslinie.

Arløse er et godt eksempel på den agrare landsby. 

En agrar landsby består af nogle få gårde - op til 6 - samt enkelte husmandsbrug og huse, mens der kun er få eller ingen servicefunktioner. 

Landsbyen ligger i et tyndt befolket landområde ca. 17 km fra Næstved, der er den nærmeste købstad. 

Lokalplanområdet omfatter den eksisterende landsby.

For at skabe udvikling i denne smukt beliggende landsby giver nærværende lokalplan mulighed for at udstykke op til 1 stor- og 2 mellemstore parceller samt 1 mindre parcel. 

For den store og de 2 mellemstore parceller er der mulighed for større nyttehaver og selvforsyning, samt mindre hobbyprægede husdyrhold af fx køer, grise, heste og høns.

 

Historisk redegørelse

Navnet Arløse.

Navnet Arløse er sammensat af to led henholdsvis ”ar” og ”løse”. 

Efterleddet ”løse” betyder lysning, mark, eng, græsgang eller måske dalstrøg. 

Det første led ”ar” er formentlig en terrænbeskrivelse eller et gammelt navn på Arløsebæk (Are-Arla) + løse. 

Således kunne navnet ”Arløse” betyde ” Engen på skråningen ned mod Arløse Bæk”. 

Bynavne med endelsen ”løse” er blandt de ældste og kan stamme helt tilbage fra folkevandringstiden – før 800/900 e. Kr.

Arløses alder og struktur

Landsbyen Arløse nævnes på skrift ca. omkring år 1370 under navnet ”Arløsæ”, men er, som navnet antyder, sandsynligvis opstået adskillige århundreder før dette tidspunkt.

Byen og bispelenet Arløse hører til Førslev sogn som hører under Øster Flakkebjerg herred. 

Der har ligget en kirke i Arløse - Arløse sogn var ganske lille, det bestod af Arløse og Arløse Torp. 

Det var annekssogn til Førslev. 

Kort efter reformationen - nærmere bestemt i 1562 - besluttede Kong Frederik den 2, at kirken skulle spare, og han befalede, at bl.a. Arløse Kirke skulle nedrives. 

Arløse sogn blev herefter sammenlagt med Førslev sogn, som samtidig måtte afgive byerne Harrested og Havnskov til Hyllinge sogn.

Kongen befalede også, at materialerne fra den nedrevne kirke i Arløse skulle føres til Førslev kirke. 

Men Førslev kirke fik højst sandsynligt ingen materialer - i hvert fald blev kirken ikke udvidet. Men her er måske forklaringen på, at man i ældre bygninger i Arløse har kunnet finde gode munkesten.

Arløse Kirke menes at have ligget på et højdedrag sydligt i byen - formentlig på det nuværende matr.nr. 17-a. 

Her er i øvrigt fundet en meget stor nøgle, som er i sognepræstens varetægt.

Arløse havde i slutningen af 1800 tallet og til ca midten af 1900 tallet en forskole (opf. 1895), en skole (opf. 1913) og en brugsforening med tilknyttet forsamlingshus (opf. 1889).

Foran brugsforeningen var der oprindeligt et gadekær som på et tidspunkt omkring 1970 blev fyldt op.

I øvrigt har der været købmandsforretning i ejendommen Hindholmvej 16 og i 1971-72 blev der oprettet et fælles vandværk for Arløse.

Det fremgår endvidere af gamle målebordsblade fra hhv. 1842-1899 og 1900-1960, at der har eksisteret smedier i byen på forskellige lokaliteter; dels i den østlige ende ved Møllegårdsvej, på de tidlige målebordsblade, og dels i den sydvestlige ende ved Hindholmvej på de senere målebordsblade.

Arløse har desuden været velforsynet med møller både en vindmølle og en vandmølle ved møllebækken ved Møllegården.

Arløse blev udskiftet omkring 1794 ved en såkaldt stjerneudskiftning. 

Landsbyens bygninger fordeler sig således at ca. 29 % er opført mellem 1800- 1900, ca. 47 % er opført i første halvdel af 1900-tallet mens ca. 24 % er opført efter 1950.

En væsentlig andel af de bygninger der opført efter 1950, er opført mellem 1970 og 1997.

Skolen

Arløse fik sin første skole i 1730 som fungerede frem til 1834, hvor denne blev afløst af en nyopført skole, ved denne lejlighed blev den gamle skole indrettet til fattighus. 

Den nye skole fungerede i godt 80 år indtil den brændte i 1913 efter et lynnedslag.

Førslev kommune lod efterfølgende grunden rydde hvorefter en ny og større skolebygning blev opført. 

Bygningen her fungerede som skole frem til 1963, hvor den pga. kommunens skolestruktur blev nedlagt samtidig med indvielsen af Førslev Centralskole.

Bygningen blev herefter solgt til skolens sidste lærer Stig Andersen som privat ejendom.

Arløse havde ligeledes en forskole som blev bygget i 1895 og lå på adressen Hindholmvej 8, men den blev nedlagt i 1963 – samtidig med hovedskolen.

Brugsforening

Som mange andre landsbyer i Fuglebjerg kommune har Arløse også haft sin egen brugsforening. Den blev dannet 1. februar 1889 under navnet ”Arløse By og Omegns Forbrugsforening”. 

Ifølge skøde af 4. oktober 1890, køber bestyrelsesmedlemmerne matr. nr 7a af Arløse By af gårdmand Lars Nielsen. 

På denne parcel – ved gadekæret – blev brugsforeningen opført. 

I årene efter 1953 begyndte omsætningen at falde og særligt efter oprettelsen af brugsens supermarked i Fuglebjerg. 

I 1970 vedtog man at sammenslutte ”Arløse brugsforening” med ”Brugsen for Fuglebjerg og Omegn” hvorefter bygningerne blev solgt.

Arløse Andelsfryseri

I 1951 blev grunden på matr. nr. 2c købet med det formål at oprette et andelsfryseri. 

Fra sidst i 1940’erne og nogle årtier frem blev der over hele landet oprettet fælles- og andelsfryserier. 

De havde dog ikke nogen lang levetid, da såvel tiden som teknikken løb fra dem og i dag er der kun nogle enkelte fryserier der stadig er i drift. Arløse Andelsfryseri blev nedlagt i 1967. I 1976 blev landets første ølmuseum åbnet i det gamle frysehus.

Gårde af betydning udenfor Arløse

Gammel Arløsegård er formentlig opført i forbindelse med udskiftningen af Arløse omkring 1794, hvor der samtidig skete en udflytning af enkelte gårde fra Arløse. 

I 1880 delte to brødre gården, hvorefter ”Ny Arløsegård” blev opført Øst for Gl. Arløsegård.

Syd for Arløse Ligger Nysøgård som er opført før 1869.

Tidslinie 

De fleste nuværende bygninger i Arløse er opført i sidste halvdel af 1800 tallet, hvoraf en del er opført efter 1880.

Enkelte bygninger er opført i starten af 1900 tallet - herunder skolen – og der er i nyere tid opført enkelte parcelhuse ligesom der i nyere tid er oprettet erhvervsvirksomhed på matr. nr. 6e.

ovenstående er udrag af den nye lokalplan. (hele planen ligger i pdf-format her på siden)