1. Navn og hjemsted.

  Selskabet der er stiftet den 4 februar 1971 er et Andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Arløse Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Fuglebjerg Kommune.
 2. Formål.

  Selskabets formål er - i overensstemmelse med til den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ - at for synnnnnnne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

 3. Medlemmer.

  Selskabets nedlemmer er grundejere - inden for vandværkets forsyningsområde - som har underskrevert optagelseserklæreing samt betalt anlægsgebyr i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.
 4. Medlemmernes rettigheder.

  Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
  Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 5. Medlemmernes forpligtigelser.

  For lån som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes forrentning og afdrag samt alle øvrige forpligtigelser, hæfter medlemmerne solidarisk.
  Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes solidarisk.
  Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om
  - at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nuværende vedtægter, som uleveres ved anmeldelsen.
  Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forppligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser over for selskabet. Sker det ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtigelser.Det er en betingelse for godkendelse af ejersiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
  Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsaktion eller anden retsforfølgelse.

 6. Udtræden af selskabet.

  Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske
  - ved ejendommes nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) ved ekspropriation og lignende, forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.
  - ved eksklution af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives.
  Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes det som nytilslutning.
  Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.
 7. Levering til ikke medlemmer (Købere).

  Institutioner, som i følge deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmeres bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
  Nævnte afgift skal altid mindst dække  den del af medlemsindskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.
 8. Anlæg.

  Selskabet  anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. Formedlemmer, der senere tilsluttes vandværket, etableres forsyningledningen og stikledning, dog jævnfør reulativets bestemmelser herom.
  Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til stophane, også til dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i sanne udstrækning selskabet.
 9. Ledninger over privat grund.

  Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, såvidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
  Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindelige gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
  Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
  Skulle der undtagelsesvis vise sig formålstjentligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesserede regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.
 10. Indskrænkninger i vandleverancen.

  Bestyrelsen afgør i hviken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
  Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand i følge § 7 må forsyne andre end eventuelle lejere med vand jævnfør i øvrigt regulativets bestemmelser.
  Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
  Vandspild er forbudt, jævnfør regulativet.
  Bestyrelsen kan i særlige tilfæde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.
 11. Generalforsamling.

  Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
  Indkaldelse til generalforsamling såvel ordinær som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særsillt meddelelse til hvert enkelt medlem/ ved avertering i lokale aviser/Fuglebjerg Folkeblad.
  Forslag, som ikke er på ført dagsordenen, vil ikke kunne komme ttttil afgørelse, hvorfor evt. evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling, skal afgives til bestyrelsen formand inden den 15 i forudgående måned.
  Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.
  På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om det forløbne år.

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

  4. Budget for det kommende år fremlægges.

  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

  6. Valg af revisor og suppleant.

  7. Behandling af indkomne forslag.

  8. Eventuelt.

  Revisor og revisor suppleant kan genvælges. Bestyrelsen antager herudover en statsautoriseret/registreret revisor.
  Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsemedlen.
  Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriflig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

  Over det på generlforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
 12. Stemmeret og afstemninger.

  Intet medlem har mere end en stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 5 fuldmagter. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
  Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
  Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne sstemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse de to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  Bestemmelserne i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långiveren.
 13. Bestyrelsen

  Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
  Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
  Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale for personale i fornødent omfang samt afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
  Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregskab og budget.
  Anlægsvirksomhed der overstiger det vedlagte budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges for generalforsamlingen.
  Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
  Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant, sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
 14. Tegningsret

  Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
  Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
  Alle regninger skal inden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen, jævnfør dennes forretningsorden.

 15. Regnskabet.

  Selskabets regnskabsår løber fra den 1-1 til den 31-12 (er kalenderåret).
  Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
  Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlings valgte revisor(er) samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.
  Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 16. Opløsning.

  Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
  Der som opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besltuutes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
 17. Ikrafttræden.

  Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 29 marts 1985 og træder i kraft den 30 marts 1985.

Formand: P. Rosengren
Bestyresesmedlemmer: Ib Nørrelund, Svend Erik Lidsmoes, Jens Peter Eriksen og Harry Olsen