Arløse Landsbylaug

 

P6070093.JPG

Referat af generalforsamling d. 23. marts 2017 hos Mette Sønderskov, Møllegårdsvej 8, Arløse

1. Henny blev valgt som dirigent.
Henny konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning blev fremlagt af Mette Sønderskov og blev godkendt.
Vandprøver ser fine ud.
Måler på vandværket er skiftet for at afhjælpe det store vandspild.
Vandforbruget er stadig tæt på udvindingstilladelsen.
Kommunen kommenterer vandforbruget, da den er tæt på udvindingstilladelsen.
Det anbefales at målere, pumper osv. på vandværket gennemgås i løbet af året.
Til næste år skal det prøves om flere kan ”lokkes” med til generalforsamlingen ved større reklame
Spørgsmål til formandens beretning:
Henny gør opmærksom på at der også betales vandledningsafgift for vandspildet hvorfor det sagtens kan svare sig at udskifte målere osv. som er skyld i fejlvisningen på vandforbruget.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.
Spørgsmål til regnskab: Regler for vandværker vedrørende deres opsparing blev kommenteret og besvaret af formanden. Vandværket må ikke have en stor opsparing stående uden, at der er en plan med pengene.
Regnskab godkendt.

4. Budget fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.
Spørgsmål til budget: Der blev spurgt om det ikke var bedre at afskrive noget mere i stedet for at øge overskuet og dermed opsparingen.
Det anbefales at øge afskrivningen det kommende regnskabsår.

5. På valg til bestyrelse er følgende:
Jonas Andersen
Max Morgenstjerne
Alle blev genvalgt

6. På valg til bestyrelsessuppleant er: Jørgen Rasmussen. Jørgen blev genvalgt

7. Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

8. Ingen forslag.

9. -

Generalforsamling sluttede kl. 19.35