Arløse Landsbylaug

 

PA170972.JPG

Arløse Andels vandværk

Generalforsamling d. 25. marts 2013 kl. 19.00

Udover bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant, 3 fremmødte

  1. Valg af dirigent

Henny blev valgt

Lovlig indvarsling af dato blev konstateret.

  1. Formandens beretning

1 bestyrelsesmøde

Der er kun én fra hver andelsforening, der har stemmeret. Beboere fra andelsforeninger skal have fuldmagt fra andelsforeningen til at være i bestyrelsen. Lissi har dette. Søren og Lissi bor i hver sin andelsforening, så de kan begge være i bestyrelsen.

Søren har lavet årsrapport, Lissi informerede om hovedpunkter.

Beretning godkendt

  1. Regnskab

Indtægt højere i år, pga. øget forbrug

Vandprøver høj udgift i år, pga. mange prøver.

Regnskab godkendt

  1. Budget for 2013.

Budget godkendt

  1. Valg til bestyrelsen.

Henrik Søndergård blev valgt

Niels Søren Borggaard blev genvalgt

  1. Valg til suppleant

Jørgen Rasmussen blev genvalgt

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg af Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen (suppleant)

  1. Behandling af indkomne forslag

Søren har indhentet tilbud på pumpe til udpumpning fra vandværk til forbrugere.

Men der er sandsynligvis mere idé i at udskifte pumpe ved boring. Endelig beslutning overlades til bestyrelsen.

  1. Eventuelt

Intet til evt.

 Generalforsamling afsluttet 19.50