Arløse Landsbylaug

 

P5173395.JPG

Referat af generalforsamling d. 25. marts 2019 hos Lissi Jørgensen, Møllegårdsparken 2, Arløse

1. Bertel Hansen blev valgt som dirigent. Bertel konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning blev fremlagt af Mette Sønderskov og blev godkendt.

- Ros til Per for hans arbejde på vandværket.
- Sommeren 2018 var meget tør hvilket medførte at der kom vandingsforbud
- Alle vandprøver ser fint ud til trods for alle de sager man høre om i medierne.
 
- I 2018 er der blevet taget en hel del vandprøver som følge af reglementet og samtlige vandprøver var fine.
- Der kommer nye regler om indhentning af LER-oplysninger.
 Det betyder at man om nogle år skal digitalisere tegningerne over vandværkets ledninger. Mere information kommer.
 
- Spørgsmål til formandens beretning:
Ingen spørgsmål til formandens beretning.
 

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.

Spørgsmål til regnskabet: Ingen spørgsmål.
Regnskab blev godkendt.
 

4. Budget fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.

Spørgsmål til budget:
Løn til formanden 10.000kr. var ikke medtaget i budget for 2019.
(hvis pkt. 8 fra sidste års referat vedtages)

5. På valg til bestyrelse er følgende:

Jonas Andersen
Max Morgenstjerne
Begge blev genvalgt.

6. På valg til bestyrelsessuppleant er:

Jørgen Rasmussen. Jørgen blev genvalgt

7. Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

Det er blevet forslået at formanden honoreres med 10.000kr per år.
Dette blev vedtaget og alle de fremmødte var enige.

9. Eventuelt

Spørgsmål til de boringsnære områder. Hvad skal der ske fremadrettet? Bestyrelsen forventer ikke ændringer af de beskyttelsesområder omkring boringer.
 
Generalforsamling sluttede kl. 19.37